top of page

Zwolnienia z pracy - Oppsigelse, avskjed

Nikt już nie jest zaskoczony dużą liczbą obcokrajowców zatrudnionych w firmach na terenie Norwegii. W ich przypadku istnieje jednak spore ryzyko, że będą wykorzystywani przez swoich pracodawców. Cudzoziemcy są również zagrożeni zwolnieniem z pracy, jeżeli zaczną się sprzeciwiać przeciwko takiemu traktowaniu.


Problem dotyczy szczególnie obcokrajowców, ponieważ to przede wszystkim oni borykają się z problemem wykorzystywania przez pracodawców. Nieświadomi swoich praw i przywilejów, często przystają na zaproponowane im warunki w obawie przed zwolnieniem dyscyplinarnym.

Nie wszyscy wiedzą, że prawa pracownicze w Norwegii należą do restrykcyjnych. Przepisy mają szczególne zastosowanie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę (oppsigelse) lub zwolnienie dyscyplinarne (avskjed). Każde przerwanie stosunku pracy przez pracodawcę musi mieć solidne argumenty, aby mógł to zrobić w myśl obowiązujących przepisów prawa.


Prawa pracownika

Dlatego warto, by szczególnie pracujący obcokrajowcy wiedzieli, jakie przysługują im prawa pracownicze. Szczególnie, gdy mają wrażenie, że pracodawca chce ich zwolnić bez uzasadnionej przyczyny.

  1. Zanim pracodawca podejmie decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy, musi to zostać przedyskutowane z zakładowym przedstawicielem pracowników oraz z samym pracownikiem. Chyba, że pracownik sam sobie tego nie życzy. Kluczową kwestią jest jednak fakt, że zwolnienie musi być poprzedzone przedyskutowaniem jego przyczyn.

  2. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy bez podania poważnej przyczyny. Może ona dotyczyć zarówno sytuacji pracodawcy (np. redukacja etatów), jak i być konsekwencją działań pracownika. Ważną kwestią jest jednak fakt, że pracodawca nie może rozwiązać stosunku pracy w wyniku redukcji etatów w sytuacji, gdy posiada wolny etat w innej zarządzanej przez siebie firmie.

  3. Norweskie przepisy pracy nakładają na pracodawców szereg wymagań dotyczących wypowiedzenia umowy lub zwolnienia dyscyplinarnego.

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę?

Warto wiedzieć, że wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę musi zostać skutecznie doręczone. Za takie uznaje się, gdy zostanie ono wręczone osobiście pracownikowi lub wysłane do niego listem poleconym. Przy czym musi wypowiedzenie zawierać następujące informacje:

  1. a) pracownik ma prawo zażądać negocjacji, a także wszcząć postępowanie sądowe,

  2. b) zwalniana osoba ma prawo kontynuować pracę, jeżeli nie jest zatrudniony na okresie próbnym,

  3. c) nazwę firmy, która odpowiada przez sądem i może stanąć przed nim w charakterze strony pozwanej.

  4. W sytuacji, gdy pracownik dopuścił się poważnego lub istotnego naruszena umowy o pracę, pracodawca ma prawo wypowiedzieć mu umowę z nakazem natychmiastowej rezygnacji. Jeżeli nie doszło do takich okoliczności, nie istnieje prawna możliwość zwolnienia dyscyplinarnego.

Warto również wiedzieć, że jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę nie spełnia warunków zaznaczonych w punkcie 3. lub nie jest prawidłowe, to pracownik ma prawo do odszkodowania. Jego wysokość wynosi zwykle 100% wysokości wynagrodzenia od dnia, w którym nastąpiło wypowiedzenie do dnia ogłoszenia wyroku w tej sprawie. Może ono wynosić od 50 do 500 000 koron norweskich.


Warto również wiedzieć, że pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia urlopowego niezależnie od przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę. Przy czym środki te muszą zostać wypłacone wraz z wypłatą za przepracowane godziny.


Pracownikom, którzy zostali zwolnieni w sposób nieprawidłowy, przysługuje darmowa pomoc adwokata. Pod warunkiem jednak, że jego dochód nie przekracza 20 500 koron brutto gdy jest osobą samotną lub 30 750 koron na rodzinę dla osób pozostających w związku małżeńskim.

Comments


bottom of page